การขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)

 

 

- ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถขอได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา) กรมการปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

- ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถขอได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

 

 

- บรรลุนิติภาวะ

 

 

- สภาพร่างกายปกติ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ

 

 

- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่้นเฟือนไม่สมประกอบ

 

 

- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

 

- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา